บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forbid forbade forbidden ห้าม, สั่งห้าม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

forbid forbade forbidden ห้าม, สั่งห้าม, ไม่อนุญาต, ไม่ยอมให้, หวงห้าม

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค The hospitals forbid to use mobile phone.
คำอ่าน เดอะ ฮอสปิทอลสึ ฟอรบิด ทู ยูส โมบาย โฟน
คำแปล โรงพยาบาล/the hospital ห้าม / forbid ใช้โทรศัพท์/use mobile phone

 

ประโยค The teacher forbids student to go outside classroom.
คำอ่าน เดอะ ทีเฉ่อะ ฟอรบิดสึ สติวเดน ทู โก เอ๊าซาย คลาสสะรูม
คำแปล ครู/The teacher ห้ามนักเรียน/forbids student ไม่ให้ออกไปข้างนอกห้องเรียน /to go outside classroom

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค The teacher forbade student to go outside classroom.
คำอ่าน เดอะ ทีเฉอะ ฟอเบด สะติวเดน ทู โก เอ๊าซาย คลาสสะรูม
คำแปล ครู ห้ามนักเรียน/forbade student ไม่ให้ออกไปนอกห้องเรียน/to go outside classroom.

 

ประโยค The doctor forbade him to drink alcohol.
คำอ่าน เดอะ ด๊อกเตอะ ฟอร์เบด ฮิม ทู ดริง แอลกอฮอ
คำแปล หมอ/The doctor สั่งห้ามเขาไม่ให้/forbade him ดื่มเครื่องดื่มของมึนเมา/ to drink alcohol.

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He was forbidden from using mobile phone.
คำอ่าน ฮี วอส ฟอบิ๊ดเดน ฟรอม ยูสซิง โมบาย โฟน
คำแปล เขา ถูกห้ามไม่ให้ใช้/was forbidden from using โทรศัพท์มือถือ/mobile phone

 

ประโยค Some schools have forbidden student to use mobile phone for many years.
คำอ่าน ซัม สกูล แฮฟ ฟอรบิดเดน สติวเดน ทู ยูส โมบาย โฟน ฟอร แมนนิ เยียสึ
คำแปล โรงเรียนบางแห่ง/Some schools ได้ห้ามนักเรียนไม่ให้ใช้มือถือ/have forbidden student to use mobile phone มาเป็นเวลาหลายปี แล้ว/for many years

 

ประโยค It is forbidden to take the photo here.
คำอ่าน อิท อิส ฟอรบิดเดน ทู เท้ก เดอะ โฟโต้ เฮีย
คำแปล ห้ามมิให้ถ่ายรูปที่นี่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค The teacher will forbid student to use mobile phone next week.
คำอ่าน เดอะ ทีเฉ่อะ วิล ฟอบิด สะติวเดน ทู ยูส โมบาย โฟน เน็กสะ วีก
คำแปล ครู/The teacher จะห้ามไม่ให้นักเรียน/will forbid student ใช้โทรศัพท์มือถือ/mobile phone อาทิตย์ถัดไป จะเริ่มบังคับใช้ ไม่ให้ใช้มือ ถือ

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม หรือ คำคุณศัพท์
ประโยค This is the forbidden fruit.
คำอ่าน ดิส อิส เดอะ ฟอรบิดเดน ฟรุ๊ต
คำแปล นี่คือ/This is ผลไม้ต้องห้าม/the forbidden fruit คำว่า forbidden ในประโยคนี้จะเป็นคำคุณศัพท์

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

ban /แบน / ห้าม
prohibit /โปรฮิบบิด / ห้าม
interdict / อินเทอดิกถึ / ไม่อนุญาต
withhold / วิธโฮลถึ/ ไม่ยอมให้