บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outspend outspent outspent เกินขีดจำกัดการใช้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

outspend เอ๊าสะเป๊นดึ / outspent เอ๊าสะเป๊นถึ / outspent เอ๊าสะเป๊นถึ / เกินขีดจำกัดการใช้, เกินขอบเขตการใช้, ใช้จ่ายมาก เกินไป, เกินต้นทุน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He spends time more than the other competitor.
คำอ่าน ฮี สะเปนสะ ทาม มอร แดน ดิ ออเถอะ คอมเพดติเตอ
คำแปล เขาใช้เวลา/He spends มากเกินกว่า/more than คู่แข่งรายอื่น/the other competitor กริยา spend เติม s เพราะประธานเป็น เอกพจน์


ประโยค He outspends time the other competitor.
คำอ่าน ฮี เอ๊าสะเปนสะ ทาม ดิ ออเถอะ คอมเพดติเตอ
คำแปล เขาใช้เวลา /He outspends time มากกว่าคู่แข่งรายอื่น/the other competitor


ประโยค They outspend this month.
คำอ่าน เด เอ๊าสะเป็น ดิสสะ มันเถ่อะ
คำแปล พวกเขาใช้จ่ายมากเกินไป/They outspend ในเดือนนี้ / this month

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They outspent last month.
คำอ่าน เด เอ๊าสะเป็นถึ ลาสสะ มันถึ
คำแปล พวกเขาใช้จ่ายมากเกินไป/They outspent ในเดือนที่แล้ว / last month เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต ก็คือเดือนที่แล้ว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่ เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had outspent time the other competitor.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด เอ๊าสะเปน ทาม ดิ ออเถอะ คอมเพดติเตอ
คำแปล เขาได้ใช้เวลา /He had outspent มากกว่าคู่แข่งรายอื่น/the other competitor หรือเขาได้ใช้เวลานานกว่าคู่แข่งรายอื่น

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is outspending time the other competitor.
คำอ่าน ฮี อิส เอ๊าสะเปนดิง ทาม ดิ ออเถอะ คอมเพดติเตอ
คำแปล เขากำลังใช้เวลา /He is outspending time มากกว่าคู่แข่งรายอื่น/the other competitor 

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will outspend time the other competitor.
คำอ่าน ฮี วิล เอ๊าสะเปน ทาม ดิ ออเถอะ คอมเพดติเตอ
คำแปล เขาใช้เวลา /He will outspend time มากกว่าคู่แข่งรายอื่น/the other competitor

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He is poor because of outspending.
คำอ่าน ฮี อิส พัว บีคอส ซอฟ เอ๊าสะเป็นดิง
คำแปล เขายากจน/He is poor เพราะ/because of การใช้จ่ายมากเกินไป/outspending

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

spend/ สะเปนดึ /ใช้จ่าย, ใช้เงิน