บทความแสดงตัวอย่างวิธีใช้คำช่วยบ่งชี้คำนามในประโยค much และ many พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล ซึ่งทั้ง 2 คำนี้จะมีความ หมายว่า มาก แต่วิธีใช้งานต่างกัน แต่จะนิยมใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ

 

much และ many มีความหมายว่า มาก เหมือนกัน แต่วิธีใช้งานต่างกัน โดยทั้งสองคำนี้จะนิยมใช้ในประโยคปฏิเสธ หรือ ประโยคคำถาม

 

ตัวอย่างการใช้ much

much / มัชฉุ / มาก ใช้กับคำนามนับไม่ได้ โดยจะมีโครงสร้างการใช้งาน much + คำนามนับไม่ได้ ตัวอย่างคำนามนับไม่ได้ เช่น
water / วอเต่อะ / น้ำ
blood / บลาด / เลือด
time / ทาม / เวลา
money / มันหนี่ / เงิน
food /ฟูด / อาหาร
coffee / ค้อฟฟี่ / กาแฟ
flood / ฟะล่าด / น้ำท่วม
gold / โกล / ทอง
grass / แกรสสึ/ หญ้า
ice / ไอสึ / น้ำแข็ง
oil / ออยเอิ่ล/ น้ำมัน
oxygen / อ๊อก ซิเจน/ อ๊อกซิเจน
plastic / พลาสสะติก / พลาสติก
rain / เรน / ฝน
rice / ไร้สึ / ข้าว
snow / สะโน / หิมะ
tea / ที / ชา
wine / วาย / ไวน์

 

ตัวอย่างประโยค : How much money do you have?
คำอ่าน : ฮาว มัชฉุ มั้นหนี่ ดู ยู แฮฟฝึ?
คำแปล : คุณมีเงินมากเท่าไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ much กับประโยคคำถาม การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ เป็นคำอื่นได้ตามต้อง การ เช่น How much rice do you have? มีข้าวมากเท่าไร เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : We don't have much food.
คำอ่าน : วี ด๊อนถึ แฮฟฝึ มัชฉุ ฟู่ด
คำแปล : เราไม่มีอาหารมากนัก
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ much กับประโยคปฏิเสธ การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ เป็นคำอื่นได้ตามต้อง การ เช่น We don't have much money. เรามีเงินไม่มาก

 

ตัวอย่างประโยค : I haven't much money.
คำอ่าน : ไอ แฮฟวึน มัชฉุ มั้นหนี่
คำแปล : ฉันไม่มีเงินมาก
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคปฏิเสธอีกแบบอาจจะใช้ hasn't much หรือ haven't much ในความหมายว่า ไม่มีมากนัก โดย hasn't ใช้กับประธาน He, She, It หรือ ประธานเอกพจน์ มีอย่างเดียว อันเดียว สิ่งเดียว

 

ตัวอย่างการใช้ many

many / แมนหนี่ / มาก ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ มีมากกว่า 1 อย่าง หรือมีหลายชิ้น โดยจะมีโครงสร้างการใช้งาน many + คำนามนับได้ พหูพจน์ ลักษณะของคำนามพหูพจน์จะเติม s หลังคำนาม เช่น cat / แค่ท / แมว 1 ตัว การทำเป็นพหูพจน์ให้เติม s เป็น cats /แค่ดสึ /แมว หลายตัว ตัวอย่างคำนามพหูพจน์
pens / เพนสึ / ปากกาหลายด้าม
hats / แฮ่ดสึ / หมวกหลายใบ
cars / แค่ดสึ / แมวหลายตัว
books / บุ้กสึ / หนังสือหลายเล่ม
pets / เพ่ดสึ / สัตว์เลี้ยงหลายตัว
toys / ทอยสึ / ของเล่นหลายชิ้น
oranges / ออ เรน เจสสึ / ส้มหลายลูก หรือ หลายผล
cups / คับสึ / ถ้วยหลายใบ
spoons /สะปูนสึ / ช้อนหลายคัน


.

ตัวอย่างประโยค : How many pets do you have?
คำอ่าน : ฮาว แมนหนี่ เพ่ดสึ ดู ยู แฮฟฝึ?
คำแปล : คุณมีสัตว์เลี้ยงมากเท่าไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ many6 กับประโยคคำถาม การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามพหูพจน์ เป็นคำอื่นได้ตาม ต้องการ เช่น How many toys do you have? มีของเล่นมากเท่าไร เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : We don't have many pens.
คำอ่าน : วี ด๊อนถึ แฮฟฝึ แมนหนี่ เพนสึ
คำแปล : เราไม่มีปากกามากนัก
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ many กับประโยคปฏิเสธ การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามพหูพจน์ เป็นคำอื่นได้ตามต้อง การ เช่น We don't have many toys. เรามีของเล่นไม่มาก

 

ตัวอย่างประโยค : I haven't many toys
คำอ่าน : ไอ แฮฟวึน แมนหนี่ ทอยสึ
คำแปล : ฉันไม่มีของเล่นมาก
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคปฏิเสธอีกแบบอาจจะใช้ hasn't many หรือ haven't many ในความหมายว่า ไม่มีมากนัก โดย hasn't ใช้กับประธาน He, She, It หรือ ประธานเอกพจน์ อย่างเดียว อันเดียว สิ่งเดียว