บทความแสดงตัวอย่างวิธีใช้คำช่วยบ่งชี้คำนามในประโยค much และ many พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล ซึ่งทั้ง 2 คำนี้จะมีความ หมายว่า มาก แต่วิธีใช้งานต่างกัน แต่จะนิยมใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ

 

much และ many มีความหมายว่า มาก เหมือนกัน แต่วิธีใช้งานต่างกัน โดยทั้งสองคำนี้จะนิยมใช้ในประโยคปฏิเสธ หรือ ประโยคคำถาม

 

ตัวอย่างการใช้ much

much / มัชฉุ / มาก ใช้กับคำนามนับไม่ได้ โดยจะมีโครงสร้างการใช้งาน much + คำนามนับไม่ได้ ตัวอย่างคำนามนับไม่ได้ เช่น
water / วอเต่อะ / น้ำ
blood / บลาด / เลือด
time / ทาม / เวลา
money / มันหนี่ / เงิน
food /ฟูด / อาหาร
coffee / ค้อฟฟี่ / กาแฟ
flood / ฟะล่าด / น้ำท่วม
gold / โกล / ทอง
grass / แกรสสึ/ หญ้า
ice / ไอสึ / น้ำแข็ง
oil / ออยเอิ่ล/ น้ำมัน
oxygen / อ๊อก ซิเจน/ อ๊อกซิเจน
plastic / พลาสสะติก / พลาสติก
rain / เรน / ฝน
rice / ไร้สึ / ข้าว
snow / สะโน / หิมะ
tea / ที / ชา
wine / วาย / ไวน์

 

ตัวอย่างประโยค : How much money do you have?
คำอ่าน : ฮาว มัชฉุ มั้นหนี่ ดู ยู แฮฟฝึ?
คำแปล : คุณมีเงินมากเท่าไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ much กับประโยคคำถาม การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ เป็นคำอื่นได้ตามต้อง การ เช่น How much rice do you have? มีข้าวมากเท่าไร เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : We don't have much food.
คำอ่าน : วี ด๊อนถึ แฮฟฝึ มัชฉุ ฟู่ด
คำแปล : เราไม่มีอาหารมากนัก
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ much กับประโยคปฏิเสธ การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ เป็นคำอื่นได้ตามต้อง การ เช่น We don't have much money. เรามีเงินไม่มาก

 

ตัวอย่างประโยค : I haven't much money.
คำอ่าน : ไอ แฮฟวึน มัชฉุ มั้นหนี่
คำแปล : ฉันไม่มีเงินมาก
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคปฏิเสธอีกแบบอาจจะใช้ hasn't much หรือ haven't much ในความหมายว่า ไม่มีมากนัก โดย hasn't ใช้กับประธาน He, She, It หรือ ประธานเอกพจน์ มีอย่างเดียว อันเดียว สิ่งเดียว

 

ตัวอย่างการใช้ many

many / แมนหนี่ / มาก ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ มีมากกว่า 1 อย่าง หรือมีหลายชิ้น โดยจะมีโครงสร้างการใช้งาน many + คำนามนับได้ พหูพจน์ ลักษณะของคำนามพหูพจน์จะเติม s หลังคำนาม เช่น cat / แค่ท / แมว 1 ตัว การทำเป็นพหูพจน์ให้เติม s เป็น cats /แค่ดสึ /แมว หลายตัว ตัวอย่างคำนามพหูพจน์
pens / เพนสึ / ปากกาหลายด้าม
hats / แฮ่ดสึ / หมวกหลายใบ
cars / แค่ดสึ / แมวหลายตัว
books / บุ้กสึ / หนังสือหลายเล่ม
pets / เพ่ดสึ / สัตว์เลี้ยงหลายตัว
toys / ทอยสึ / ของเล่นหลายชิ้น
oranges / ออ เรน เจสสึ / ส้มหลายลูก หรือ หลายผล
cups / คับสึ / ถ้วยหลายใบ
spoons /สะปูนสึ / ช้อนหลายคัน


.

ตัวอย่างประโยค : How many pets do you have?
คำอ่าน : ฮาว แมนหนี่ เพ่ดสึ ดู ยู แฮฟฝึ?
คำแปล : คุณมีสัตว์เลี้ยงมากเท่าไร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ many6 กับประโยคคำถาม การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามพหูพจน์ เป็นคำอื่นได้ตาม ต้องการ เช่น How many toys do you have? มีของเล่นมากเท่าไร เป็นต้น

 

ตัวอย่างประโยค : We don't have many pens.
คำอ่าน : วี ด๊อนถึ แฮฟฝึ แมนหนี่ เพนสึ
คำแปล : เราไม่มีปากกามากนัก
คำอธิบายเพิ่มเติม : ใช้ many กับประโยคปฏิเสธ การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามพหูพจน์ เป็นคำอื่นได้ตามต้อง การ เช่น We don't have many toys. เรามีของเล่นไม่มาก

 

ตัวอย่างประโยค : I haven't many toys
คำอ่าน : ไอ แฮฟวึน แมนหนี่ ทอยสึ
คำแปล : ฉันไม่มีของเล่นมาก
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคปฏิเสธอีกแบบอาจจะใช้ hasn't many หรือ haven't many ในความหมายว่า ไม่มีมากนัก โดย hasn't ใช้กับประธาน He, She, It หรือ ประธานเอกพจน์ อย่างเดียว อันเดียว สิ่งเดียว

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างมือถือ BlackBerry กับคอมพิวเตอร์

บทความแนะนำวิธีถ่ายโอนไฟล์ระหว่างมือถือ BlackBerry กับคอมพิวเตอร์ เช่น ถ่ายโอนไฟล์เพลง วิดีโอ ไฟล์เอกสารต่างๆ ซึ่งก็จะปฏิบัติง่ายๆ คล้ายการใช้มือถือแอนดร อยด์ แต่ต้องใส่รหัสผ่านเข้าเครื่องก่อนทำการเชื่อมต่อก็เท่านั้นเอง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง offset offset offset ตอบแทน, หัก, ชดเชย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น