บทความแสดงตัวอย่างวิธีใช้คำช่วยบ่งชี้คำนามที่มีความหมายว่า มาก จำนวนมาก ปริมาณมาก อย่าง lots of, a lot of, plenty of, a large number of, serveral, a great deal of พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล ซึ่งคำเหล่านี้จะมีความหมายว่า มาก ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้งาน 2 แบบ คือ ใช้กับนามนับได้ และ นามนับไม่ได้

 

lots of, a lot of, plenty of, a large number of, serveral และ a great deal of มีความหมายว่า มาก ปริมาณมาก จำนวนมาก นิยมใช้ใน ประโยคบอกเล่า และไม่เป็นทางการ
lots of / ล็อดสึ ออฟ หรือ ล็อด ซอฟฝึ /
a lot of / อะ ล็อด ออฟฝึ /
plenty of / พะเลนที ออฟฝึ /
a large number of / อะ ล่าดจึ นั้มเบอะ ออฟฝึ /
several / เซิฟเวอะรอล / หลาย
a great deal of / อะ เกร้ด ดีล ออฟฝึ /บานเบอะ

 

ตัวอย่างคำนามนับไม่ได้

lots of, a lot of, plenty of, a large number of, serveral หรือ a great deal of + คำนามนับไม่ได้ จะใช้ในความหมายว่า ปริมาณมาก มากมาย เช่น lots of water ปริมาณน้ำมาก ตัวอย่างคำนามนับไม่ได้ เช่น
water / วอเต่อะ / น้ำ
blood / บลาด / เลือด
time / ทาม / เวลา
money / มันหนี่ / เงิน
food /ฟูด / อาหาร
coffee / ค้อฟฟี่ / กาแฟ
flood / ฟะล่าด / น้ำท่วม
gold / โกล / ทอง
grass / แกรสสึ/ หญ้า
ice / ไอสึ / น้ำแข็ง
oil / ออยเอิ่ล/ น้ำมัน
oxygen / อ๊อก ซิเจน/ อ๊อกซิเจน
plastic / พลาสสะติก / พลาสติก
rain / เรน / ฝน
rice / ไร้สึ / ข้าว
snow / สะโน / หิมะ
tea / ที / ชา
wine / วาย / ไวน์ * นามนับไม่ได้บางคำจะเป็นพหูพจน์ เช่น police จะต้องใช้กริยาเป็นพหูพจน์ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างประโยค : We have a lot of food.
คำอ่าน : วี แฮฟฝึ อะ ล็อต ออฟ ฟู่ด
คำแปล : We /เรา have /มี a lot of food/อาหารมากมาย
คำอธิบายเพิ่มเติม : การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น We have a lot of money. เรามีเงินมากมาย หรือเปลี่ยนจาก a lot of เป็นคำอื่น อาจจะเป็น plenty of food.

 

ตัวอย่างประโยค : There is plenty of water in the dam.
คำอ่าน : แด อิสสึ พะเลนที ออฟ วอเต่อะ อิน เดอะ แดม
คำแปล : There is/มี water in the dam/น้ำในเขื่อน plenty of/ปริมาณมาก
คำอธิบายเพิ่มเติม : water เป็นคำนามนับไม่ได้ ที่เป็น เอกพจน์ จะต้องใช้กริยาเอกพจน์ เช่น There is

 

ตัวอย่างประโยค : There is plenty of rain here.
คำอ่าน : แด อิส พะเลนที ออฟ เรน เฮียร
คำแปล : here/ที่นี่ There is/มี plenty of rain/ฝนมาก หรือที่นี่มีฝนตกชุกมาก
คำอธิบายเพิ่มเติม : การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น จาก rain เป็น food. มีอาหารมาก หรือเปลี่ยนจาก plenty of เป็นคำอื่น อาจจะเป็น a lot of

 

ตัวอย่างคำนามนับได้พหูพจน์

lots of, a lot of, plenty of, a large number of, serveral หรือ a great deal of + คำนามนับได้พหูพจน์ ลักษณะของคำนามพหูพจน์จะเติม s หลังคำนาม เช่น cat / แค่ท / แมว 1 ตัว การทำเป็นพหูพจน์ให้เติม s เป็น cats /แค่ดสึ /แมวหลายตัว ตัวอย่างคำนามพหูพจน์
pens / เพนสึ / ปากกาหลายด้าม
hats / แฮ่ดสึ / หมวกหลายใบ
cars / แค่ดสึ / แมวหลายตัว
books / บุ้กสึ / หนังสือหลายเล่ม
pets / เพ่ดสึ / สัตว์เลี้ยงหลายตัว
toys / ทอยสึ / ของเล่นหลายชิ้น
oranges / ออ เรน เจสสึ / ส้มหลายลูก หรือ หลายผล
cups / คับสึ / ถ้วยหลายใบ
spoons /สะปูนสึ / ช้อนหลายคัน

 

ตัวอย่างประโยค : There are plenty of sparrows in the farm.
คำอ่าน : แด อาร พะเลนที ออฟ สะแปโรวสึ อิน เดอะ ฟาม
คำแปล : There are /มี plenty of sparrows /นกกระจอกจำนวนมาก in the farm/ในฟาร์ม
คำอธิบายเพิ่มเติม : sparrows เป็นคำนามนับได้พหูพจน์ จะต้องใช้กริยาพหูพจน์ เช่น There are หรือ กริยาที่ไม่เติม s

 

ตัวอย่างประโยค : We have a lot of pens.
คำอ่าน : วี แฮฟฝึ อะ ล็อด ออฟ เพนสึ
คำแปล : We have /เรามี a lot of pens /ปากกาจำนวนมาก
คำอธิบายเพิ่มเติม : การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามพหูพจน์ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น We have a lot of toys. เรามีของเล่นจำนวนมาก

 

ตัวอย่างประโยค : The wild elephant eats a lot of bananas in his farm.
คำอ่าน : เดอะ วายเอิ่ล เอ็ลเลเฟน อี้ดสึ อะ ล็อด ออฟ บะนานาสึ อิน ฮิสสึ ฟาม
คำแปล : The wild elephant /ช้างป่า(ตัวเดียว) eats/กิน a lot of bananas/กล้วยจำนวนมาก in his farm/ในไร่ของเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม : ช้างตัวเดียว/ elephant/ ใช้ eat เติม s ถ้าช้างหลายตัว elephants / กริยา eat จะไม่เติม s