บทความแสดงตัวอย่างวิธีใช้คำช่วยบ่งชี้คำนามที่มีความหมายว่า น้อย จำนวนน้อย ปริมาณน้อย อย่าง little, a little, few และ a few พร้อม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล คำเหล่านี้จะมีความหมายว่า น้อย ซึ่งจะมีรูปแบบการใช้งาน 2 แบบ คือ ใช้กับนามนับได้ และ นามนับไม่ได้ ทั้ง เอกพจน์ และ พหูพจน์

 

การใช้ little และ a little

little และ a little+ คำนามนับไม่ได้ จะใช้ในความหมายว่า มีน้อย ปริมาณน้อย
little / ลิดเทิล / มีน้อยมากชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีเลย เช่น little water มีปริมาณน้ำน้อยมาก แทบจะไม่เหลือ
a little / อะ ลิดเทิล /มีน้อย นิดๆ หน่อยๆ นิดเดียว แต่ก็พอมีอยู่บ้าง ไม่ถึงกับแทบจะไม่เหลือ เช่น a little water มีปริมาณน้ำน้อย แต่พอมีบ้าง

ตัวอย่างคำนามนับไม่ได้ เช่น
water / วอเต่อะ / น้ำ
blood / บลาด / เลือด
time / ทาม / เวลา
money / มันหนี่ / เงิน
food /ฟูด / อาหาร
coffee / ค้อฟฟี่ / กาแฟ
flood / ฟะล่าด / น้ำท่วม
gold / โกล / ทอง
grass / แกรสสึ/ หญ้า
ice / ไอสึ / น้ำแข็ง
oil / ออยเอิ่ล/ น้ำมัน
oxygen / อ๊อก ซิเจน/ อ๊อกซิเจน
plastic / พลาสสะติก / พลาสติก
rain / เรน / ฝน
rice / ไร้สึ / ข้าว
snow / สะโน / หิมะ
tea / ที / ชา
wine / วาย / ไวน์

ตัวอย่างประโยค : We have little food.
คำอ่าน : วี แฮฟฝึ ลิดเทิล ฟู่ด
คำแปล : We /เรา have /มี little food/อาหารเพียงเล็กน้อย น้อยมากๆ แทบจะไม่มีเลย หากใช้ a little จะหมายถึงพอมีอยู่ บ้าง
คำอธิบายเพิ่มเติม : การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น We have little money. เรามีเงินน้อยมาก หรือ แทบจะไม่มีเลย

 

ตัวอย่างประโยค : There is litte water in the dam.
คำอ่าน : แด อิสสึ ลิดเทิล วอเต่อะ อิน เดอะ แดม
คำแปล : There is/มี water in the dam/น้ำในเขื่อน little/น้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย ถ้าใช้ a little water จะหมายถึง พอ มีอยู่บ้าง
คำอธิบายเพิ่มเติม : water เป็นคำนามนับไม่ได้ ที่เป็น เอกพจน์ จะต้องใช้กริยาเอกพจน์ เช่น There is

 

ตัวอย่างประโยค : There is a little rain here.
คำอ่าน : แด อิส อะ ลิดเทิล เรน เฮียร
คำแปล : here/ที่นี่ There is/มี a little rain/ฝนเล็กน้อย ถ้าใช้ little rain จะหมายถึง แทบจะไม่มีฝนเลย แทบจะไม่ตกเลิย
คำอธิบายเพิ่มเติม : การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามนับไม่ได้ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น จาก rain เป็น food. มีอาหารเล็กน้อย

 

ตัวอย่าง little และ a little เพิ่มเติม

เมื่อนำ little และ a little ไปใช้กับคำนามอื่นๆ อาจจะมีความหมายที่ต่างออกไป เช่น
little time / ลิดเทิล ทาม / เวลาเล็กน้อย แทบไม่มีเลย
little money / ลิดเทิล มันหนี่ / เงินเล็กน้อย แทบไม่มีเลย
little ice / ลิดเทิล ไอสึ / น้ำแข็งเล็กน้อย แทบไม่มีเลย
little oil / ลิดเทิล ออยเอิ่ล/ น้ำมันเล็กน้อย แทบไม่มีเลย
little rice / ลิดเทิล ไร้สึ / ข้าวเล็กน้อย แทบไม่มีเลย
a little time /อะ ลิดเทิล ทาม / เวลาเล็กน้อย พอมีเวลาอยู่บ้าง
a little money /อะ ลิดเทิล มันหนี่ / เงินเล็กน้อย พอมีเงินอยู่บ้าง
a little ice /อะ ลิดเทิล ไอสึ / น้ำแข็งเล็กน้อย พอมีน้ำแข็งอยู่บ้าง
a little oil /อะ ลิดเทิล ออยเอิ่ล/ น้ำมันเล็กน้อย พอมีน้ำมันอยู่บ้าง
a little rice /อะ ลิดเทิล ไร้สึ / ข้าวเล็กน้อย พอมีข้าวอยู่บ้าง

 

การใช้ few และ a few

few และ a few + คำนามนับพหูพจน์ จะใช้ในความหมายว่า มีน้อย ปริมาณน้อย เช่น
few / ฟิว / มีน้อยมากชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีเลย เช่น few pens มีปากกาน้อยมาก แทบจะไม่เหลือ
a few / อะ ฟิว /มีน้อย นิดๆ หน่อยๆ นิดเดียว แต่ก็พอมีอยู่บ้าง ไม่ถึงกับแทบจะไม่เหลือ เช่น a few pens มีน้อย แต่พอมีบ้าง 2-3 ด้าม

ตัวอย่างคำนามพหูพจน์
pens / เพนสึ / ปากกาหลายด้าม
hats / แฮ่ดสึ / หมวกหลายใบ
cars / แค่ดสึ / แมวหลายตัว
books / บุ้กสึ / หนังสือหลายเล่ม
pets / เพ่ดสึ / สัตว์เลี้ยงหลายตัว
toys / ทอยสึ / ของเล่นหลายชิ้น
oranges / ออ เรน เจสสึ / ส้มหลายลูก หรือ หลายผล
cups / คับสึ / ถ้วยหลายใบ
spoons /สะปูนสึ / ช้อนหลายคัน

 

ตัวอย่างประโยค : There are few sparrows in his farm.
คำอ่าน : แด อาร ฟิว สะแปโรวสึ อิน ฮิสสึ ฟาม
คำแปล : There are /มี few sparrows /นกกระจอกไม่กี่ตัว หรือมีน้อยมาก in his farm/ในฟาร์มของเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม : sparrows เป็นคำนามนับได้พหูพจน์ จะต้องใช้กริยาพหูพจน์ เช่น There are หรือ กริยาที่ไม่เติม s

 

ตัวอย่างประโยค : There are a few sparrows in his farm.
คำอ่าน : แด อาร อะ ฟิว สะแปโรวสึ อิน ฮิสสึ ฟาม
คำแปล : There are /มี a few sparrows /นกกระจอก 2-3 ตัว in his farm/ในฟาร์มของเขา
คำอธิบายเพิ่มเติม : sparrows เป็นคำนามนับได้พหูพจน์ จะต้องใช้กริยาพหูพจน์ เช่น There are หรือ กริยาที่ไม่เติม s ส่วนคำ นามจะต้องเติม s เพื่อให้เป็นพหูพจน์

 

ตัวอย่างประโยค : We have few pens.
คำอ่าน : วี แฮฟฝึ ฟิว เพนสึ
คำแปล : We have /เรามี few pens /ปากกาไม่กี่ด้าม หรือ มีน้อยมาก ถ้าเป็น a few pens จะหมายถึงมีอยู่ 2 - 3 ด้าม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามพหูพจน์ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ เช่น We have few toys. เรามีของเล่นไม่กี่ชิ้น

 

ตัวอย่างประโยค : He has few neighbors.
คำอ่าน : ฮี แฮ่สสึ ฟิว เน้เบ่อะสึ
คำแปล : He has /เขามี few neighbors/ เพื่อนบ้านน้อยมาก (แทบจะไม่มีเพื่อนบ้านเลย ไม่คบใคร) แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น a few จะหมายถึง มีเพื่อนบ้านอยู่บ้าง 2 - 3 คน
คำอธิบายเพิ่มเติม :การฝึกแต่งประโยคแบบนี้ ให้เปลี่ยนคำนามพหูพจน์ เป็นคำอื่นได้ตามต้องการ

 

ตัวอย่าง few และ a few เพิ่มเติม

เมื่อนำ few และ a few ไปใช้กับคำนามอื่นๆ อาจจะมีความหมายที่ต่างออกไป เช่น
few pens / ฟิว เพนสึ / ปากกาไม่กี่ด้าม
few hats / ฟิว แฮ่ดสึ / หมวกไม่กี่ใบ
a few pens /อะ ฟิว เพนสึ / ปากกา 2 - 3 ด้าม
a few hats / อะ ฟิว แฮ่ดสึ / หมวก 2 - 3 ใบ
few hours / ฟิว เอาเอ่อะสึ / ไม่กี่ชั่วโมง
few hours ago/ ฟิว เอาเอ่อะสึ อะโก/ ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
a few hours / อะ ฟิว เอาเอ่อะสึ / 2 - 3 ชั่วโมง
a few hours ago / อะ ฟิว เอาเอ่อะ สะโก/ 2 - 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
a few days ago / อะ ฟิว เด สะโก/ 2 - 3 วันที่ผ่านมา
a few months ago / อะ ฟิว มัน สะโก/ 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา
a few years ago / อะ ฟิว เยีย สะโก/ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา