Sponsored Ads

แอปดิกชันนารีอังกฤษ ไทย สำหรับมือถือหรือแท็บเล็ต Android ที่จำเป็นต้องมีติดเครื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ กำลัง เรียน นักเขียน เพราะมีทั้งคำศัพท์ การออกเสียง คำแปลเป็นภาษาไทย คำแปลเป็นภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยค

คำกริยาจะหมายถึง คำที่แสดงถึงการกระทำหรือถูกกระทำ ถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทย ก็จะเป็นคำต่างๆ เช่น กิน เดิน นั่ง ลุก ยิ้ม กระโดด หรือกริยาท่าทางการแสดงออกต่างๆ นั่นเอง

ตัวอย่างคำนามพหูพจน์แบบต่างๆ คำเหล่านี้จะมีความหมายที่มากกว่าหนึ่งขึ้นไป ซึ่งควรรู้เพื่อจะได้ใช้คำในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องกับการนำไปสร้างเป็นประโยคเพื่อการพูดหรือการเขียนประโยคต่างๆ

ตัวอย่างคำนามเอกพจน์แบบต่างๆ ที่ควรรู้เพื่อจะได้ใช้คำให้ถูกต้องกับการนำไปสร้างเป็นประโยคเพื่อการพูดหรือการเขียน คำนามแบบนี้มีหลายแบบ จำเป็นต้องจำให้ได้


Sponsored Ads

.